Convocatoria cerrada

CONVOCATÒRIA DE LA BECA DE FORMACIÓ JOSEP GOL

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar i l'IEFC (Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya) convoquen la primera edició del Beca de Formació Josep Gol, dins del marc del Festival internacional de fotografia documental de proximitat Sant Pol Doc, que es farà a Sant Pol de Mar del 9 a el 15 d'octubre de 2021, segons les següents:

BASES DE LA BECA

1a. OBJECTIU

L’objectiu de la Beca de Formació Josep Gol es ofrecer continuidad de estudios especializados en fotografía para personas en proceso de formación.

2a. PARTICIPANTS

Podrà participar alumnat en curs, o recents graduats fins a tres anys, de l’àmbit de la fotografia de qualsevol nacionalitat, majors de 18 anys.

3a.TEMÀTICA

La Beca de Formació Josep Gol La Beca de Formació Josep Gol està destinada a projectes fotogràfics documentals de proximitat de qualsevol temàtica social. Es considera com a “projectes fotogràfics documentals de proximitat” els realitzats per les autories al seu espai d'origen o de residència a efectes que aportin la seva perspectiva d'integració sobre el territori documentat.

4a CONDICIONS GENERALS DE LES OBRES

Cada projecte documental haurà de constar d’un màxim de 15 fotografies.

Els projectes presentats a la convocatòria han de ser inèdits i no haver-se editat ni haver estat exposat ni premiat en qualsevol altra convocatòria. No obstant això, el jurat podrà acceptar projectes divulgats en l’àmbit d’estudis dels participants així com a presentació al web de la pròpia autoria.

Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors, de que no existeixin drets a tercers, així com, de tota reclamació per drets d’imatge que es puguin originar sobre les obres presentades al concurs.

Cada autoria podrà presentar a la la Beca de Formació Josep Gol un sol projecte.

La participació és gratuïta.

5a PRESENTACIÓ

El termini de presentació de projectes a la primera edició de Beca de Formació Josep Gol comença l’11 de maig i finalitza el 10 de juliol de 2021.

Si la presentació de les obres contingués errors esmenables, l'organització de la Beca de Formació Josep Gol ho comunicarà a la persona participant perquè es procedeixi a la corresponent correcció en el termini de dos dies naturals des de la recepció de la comunicació.

6a ENVIAMENT

Tots els projectes presentats s’hauran d’enviar al correu electrònic: beca@santpoldoc.com a través de la plataforma WeTransfer, tant com a missatge o bé com a enllaç, amb el següent assumpte: Beca Josep Gol. Si es tria la segona opció, en l'assumpte del missatge hi haurà de dir: Beca Josep Gol + NOM AUTOR / A

En aquest enviament per WeTransfer s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

  • La sèrie fotogràfica de com a màxim quinze imatges.

                      Format: jpg. Mida: 1920 px. costat major.

7a.-SELECCIÓ DELS PROJECTES PRESENTATS

De tots els projectes presentats a la convocatòria, el jurat de la Beca de Formació Josep Gol seleccionarà un que, al seu criteri, representa tots el valors fotoperiodístics i/o documentals d’un reportatge fotogràfic de proximitat.

8a.-JURAT

El jurat de la Beca de Formació Josep Gol que estarà format per::

  • Eduard Bertran, director de l’IEFC
  • Josep Gol
  • Un representat del col·lectiu RUIDO PHOTO

La decisió del jurat s'adoptarà per majoria simple dels seus membres i serà inapel·lable reservant-se el dret a prendre qualsevol decisió sobre les qüestions que puguin sorgir durant el desenvolupament del concurs i que no estiguin recollides en aquestes bases.

9a.- BECA I EXPOSICIÓ

La Beca de Formació Josep Gol consisteix en un curs d’especialització valorat en 1.000€ impartit a l’IEFC, així com en la producció del projecte seleccionat per ser exposat en el marc del Festival internacional de fotografia documental de proximitatSant Pol Doc 2021.

L’atorgament de la Beca de Formació Josep Gol segons la decisió del jurat del concurs, serà comunicada directament a l’autoria del projecte per correu electrònic (segons les dades facilitades en el formulari d’enviament) abans del 31 de juliol de 2021.

El lliurament de la Beca de Formació Josep Gol s'efectuarà en un acte públic que tindrà lloc el divendres 15 d'octubre a Sant Pol de Mar.

Amb la finalitat de procedir a la impressió de la obra becada, els arxius seran requerits per a ser enviats amb la màxima qualitat. L'organització s'atorga la possibilitat de demanar els arxius originals (RAW / escàner de negatiu).

10a.-DIFUSIÓ I DIPÒSIT DEL PROJECTE SELECCIONAT

El projecte seleccionat s'exhibirà entre el 9 i el 15 d’octubre de 2021 a Sant Pol de Mar en un espai designat per l’organització del Festival.

En finalitzar els actes del Sant Pol Docaquests projectes es dipositaran a l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i passaran a formar part del fons documental de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar amb la finalitat de crear un espai testimonial que preservi reportatges documentals de proximitat com a bé d'interès públic.

Aquests projectes podran ser exhibits -en dates posteriors a la primera edició de Sant Pol DOC- en els espais d'exhibició de l'IEFC, amb finalitats divulgatives, pedagògiques o didàctiques.

Les autories dels projectes finalistes podran sol·licitar a l’organització la cessió del seu projecte amb la finalitat de ser exposat de forma eventual fent-se responsable dels possibles desperfectes que es puguin produir durant aquesta cessió, així com de fer constar la següent llegenda: “Projecte premiat/finalista de la 1a edició del Premi Joan Guerrero del Festival internacional de fotografia documental de proximitat, Sant Pol Doc”.

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar es compromet a no cedir a tercers cap còpia dels projectes sense autorització expressa dels seus autors o representants legals.

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar, com l’IEFC, no adquireixen cap exclusivitat sobre el projecte premiat, així com dels seleccionats, més enllà dels drets d’arxiu i divulgació que consten en aquestes bases. Totes les autories mantenen els seus drets d’autor i, en conseqüència, la possibilitat de divulgar i comercialitzar els seus projectes.

Els i les participants autoritzen a l’organització del Sant Pol Doc la reproducció total o parcial de les seves obres per a la promoció i difusió del festival en els mitjans de comunicació i en els canals promocionals (on i off line) del mateix.

L’autoria guanyadora de la Beca de Formació Josep Gol es responsabilitza del compliment de les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel·lectual i de el dret a la pròpia imatge, declarant responsablement que la difusió o reproducció de la seva obra no lesionarà o perjudicarà cap dret del concursant ni de tercers. A aquests efectes el autor o autora es fan responsables davant Festival Sant Pol DOC de totes les càrregues pecuniàries que es poguessin derivar per al mateix, a favor de tercers, amb motiu d'accions, reclamacions o conflictes derivats de la violació de drets per part de els autors o autores.

Als efectes que aquí es contemplen, l’autoria guanyadora de la Beca de Formació Josep Gol es compromet a signar els acords que siguin necessaris per fer efectiva la cessió estipulada.

11a.-PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa complementària, Sant Pol DOC l'informa que les dades personals facilitades amb la seva sol·licitud, inclosa l'adreça de correu electrònic, seran incorporades per el seu tractament amb la finalitat de realitzar les accions necessàries per al desenvolupament del concurs, la comprovació que els concursants compleixen amb els requisits establerts en aquestes bases per concursar i el poder contactar amb vostè en el cas de ser una de les persones premiades de conformitat amb les bases de el present concurs.

Un cop complert aquest propòsit, les dades personals (nom complet i correu electrònic) s'incorporaran a un fitxer per a incorporar a la base de dades de Sant Pol DOC i enviar informació en noves convocatòries de festival. La normativa de protecció de dades permet que els participants puguin exercir davant el responsable del tractament els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió ( "dret a l'oblit"), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades dirigint un escrit: info@santpoldoc.com

12a.-ACCEPTACIÓ DE LES BASES La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases i del veredicte del jurat del concurs.

error: Aquest contingut està protegit !!!
Aquest lloc web fa servir cookies per millorar la teva experiència. Assumirem que acceptes la política si segueixes usant aquest lloc.    Més informació
Privacidad