Convocatòria oberta fins el 10 de juliol 2021

CONVOCATÒRIA DEL PREMI JOAN GUERRERO- SANT POL DOC

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar i l'IEFC (Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya) convoquen la primera edició del Premi Joan Guerrero, dins del marc del Festival internacional de fotografia documental de proximitat Sant Pol Doc, que es farà a Sant Pol de Mar del 9 a el 15 d'octubre de 2021, segons les següents:

BASES DEL PREMI

1a. OBJECTIU

L’objectiu del Premi Joan Guerrero és reivindicar el valor informatiu dels projectes fotogràfics que, pel seu caràcter local, intimista o aliè als interessos de l'agenda informativa, no solen tenir cabuda en els espais de difusió mediàtica, tot i ser fidels reflexos de la seva època.

2a. PARTICIPANTS

Podran participar fotògrafes i fotògrafs de qualsevol nacionalitat, majors de 18 anys i afins a l'enfocament periodístic i documental a excepció dels membres del jurat i/o empleats o familiars directes de les entitats organitzadores del premi.

3a.TEMÀTICA

El Premi Joan Guerrero està obert a projectes fotogràfics documentals de proximitat de qualsevol temàtica social.

Es considera com a “projectes fotogràfics documentals de proximitat” els realitzats per les autories al seu espai d'origen o de residència a efectes que aportin la seva pròpia perspectiva d'integració sobre el territori documentat.

4a CONDICIONS GENERALS DE LES OBRES

Cada projecte documental haurà de constar d’un màxim de 20 fotografies.

Els projectes presentats a la convocatòria han de ser inèdits i no haver-se editat en format de llibre, ni haver estat exposats ni premiats en qualsevol altre concurs. No obstant això, el jurat podrà acceptar projectes divulgats com a presentació al web de la pròpia autoria, o bé que hagin tingut una limitada o incompleta difusió en mitjans de comunicació generals.

Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors, de que no existeixin drets a tercers, així com, de tota reclamació per drets d’imatge que es puguin originar sobre les obres presentades al concurs.

Cada autoria podrà presentar al Premi Joan Guerrero tants projectes com consideri oportú.

La participació és gratuïta.

5a PRESENTACIÓ

El termini de presentació d’obres a la primera edició del Premi Joan Guerrero serà del 4 de maig a les 24:00 hores (horari peninsular) al 10 de juliol de 2021.

Si la presentació de les obres contingués errors esmenables, l'organització del concurs ho comunicarà a la persona participant perquè es procedeixi a la corresponent correcció en el termini de dos dies naturals des de la recepció de la comunicació.

6a ENVIAMENT

Tots els treballs presentats s’hauran d’enviar al correu electrònic: produccio@santpoldoc.com a través de la plataforma WeTransfertant com a missatge o bé com a enllaç. Si es tria la segona opció, en l'assumpte del missatge hi haurà de dir: PREMI JOAN GUERRERO + NOM AUTOR / A.

En aquest enviament per WeTransfer s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

  1. Una sèrie fotogràfica de com a màxim vint imatges.

                      Format: jpg. Mida: 1920 px. costat major.

  • Formulari degudament emplenat, descarregable en aquest enllaç:

                              www.santpoldoc.com/ca/premio-joan-guerrero/

7a SELECCIÓ DELS PROJECTES FINALISTES

De tots els treballs presentats a la convocatòria el jurat del concurs farà una selecció fins un màxim de deu projectes que seran considerats com a finalistes, i que seran exposats durant les dates del festival a Sant Pol de Mar. La producció d’aquestes exposicions anirà a càrrec de l’organització del Festival d’acord amb l'autoria, però ajustant-se al pressupost assignat.

L’organització del Premi Joan Guerrero comunicarà als participants per correu electrònic, i abans de el 31 de juliol de 2021, si el seu projecte ha estat seleccionat com a finalista del concurs i, en conseqüència, serà exposat al Festival.

L’organització del concurs podrà sol·licitar als participants altres materials promocionals de les obres seleccionades així com els documents necessaris per tal d’acreditar els requisits detallats en l'apartat PARTICIPANTS.

Amb la finalitat de procedir a la impressió de les obres, els arxius seran requerits per a ser enviats amb la màxima qualitat. L'organització s'atorga la possibilitat de demanar els arxius originals (RAW / escàner de negatiu).

8a.-JURAT

Prèviament a l’inici del període de presentació d’obres al concurs l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’IEFC acordaran els membres del jurat del Premi Joan Guerrero que estarà format per Premi Joan Guerrero que estarà format per::

                      Sr. Joan Guerrero

                      Un representant del L’IEFC

                      Un representant de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar

                      Dos professionals de l’àmbit de la fotografia documental de solvència contrastada.

La decisió del jurat s'adoptarà per majoria simple dels seus membres i serà inapel·lable reservant-se el dret a prendre qualsevol decisió sobre les qüestions que puguin sorgir durant el desenvolupament del concurs i que no estiguin recollides en aquestes bases.

El jurat escollirà, entre totes les obres presentades al concurs, tant les obres seleccionades per ser exposades durant els dies del festival i que seran considerades com les finalistes al concurs com l’obra guanyadora que serà escollida entre aquestes.

9a PREMI

El Premi Joan Guerrero es concedirà a un dels projectes finalistes seleccionats prèviament pel jurat.

El Premi Joan Guerrero serà atorgat per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i tindrà una dotació de 2.000,00€.

L’atorgament del premi segons la decisió del jurat del concurs serà comunicada directament a l’autoria del projecte per correu electrònic (segons les dades facilitades en el formulari d’enviament) abans de l’1 d’octubre de 2021.

El lliurament del premi, així com el reconeixement als projectes seleccionats i, als finalistes, s'efectuarà en un acte públic que tindrà lloc el divendres 15 d'octubre a Sant Pol de Mar.

El pagament del premi es realitzarà a compte de l'autoria que hagi resultat guanyadora del Premi Joan Guerrero i al seu import se li aplicarà la tributació de tots els impostos que graven que puguin ser d’aplicació a la percepció d’aquest segons la nacionalitat de l’autor del projecte premiat.

10a DIFUSIÓ I DIPÒSIT DELS PROJECTES FINALISTES

Tots els projectes seleccionats com a finalistes s'exhibiran entre el 9 i el 15 d’octubre de 2021 a Sant Pol de Mar en un espai designat per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.

En finalitzar els actes del Sant Pol Docaquests projectes es dipositaran a l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i passaran a formar part del fons documental de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar amb la finalitat de crear un espai testimonial que preservi reportatges documentals de proximitat com a bé d'interès públic.

Aquests projectes podran ser exhibits -en dates posteriors a la primera edició de Sant Pol DOC- en els espais d'exhibició de l'IEFC, amb finalitats divulgatives, pedagògiques o didàctiques.

Les autories dels projectes finalistes podran sol·licitar a l’organització la cessió del seu projecte amb la finalitat de ser exposat de forma eventual fent-se responsable dels possibles desperfectes que es puguin produir durant aquesta cessió, així com de fer constar la següent llegenda: “Projecte premiat/finalista de la 1a edició del Premi Joan Guerrero del Festival internacional de fotografia documental de proximitat, Sant Pol Doc”.

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar es compromet a no cedir a tercers cap còpia dels projectes sense autorització expressa dels seus autors o representants legals.

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar, com l’IEFC, no adquireixen cap exclusivitat sobre el projecte premiat, així com dels seleccionats, més enllà dels drets d’arxiu i divulgació que consten en aquestes bases. Totes les autories mantenen els seus drets d’autor i, en conseqüència, la possibilitat de divulgar i comercialitzar els seus projectes.

Els i les participants autoritzen a l’organització del Sant Pol Doc la reproducció total o parcial de les seves obres per a la promoció i difusió del festival en els mitjans de comunicació i en els canals promocionals (on i off line) del mateix.

Els i les participants es responsabilitzen del compliment de les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge declarant responsablement que la difusió o reproducció de la seva obra no lesionarà o perjudicarà cap dret del concursant ni de tercers. A aquests efectes els autors o autores es fan responsables davant Festival Sant Pol DOC de totes les càrregues pecuniàries que es poguessin derivar per al mateix, a favor de tercers, amb motiu d'accions, reclamacions o conflictes derivats de la violació de drets per part de els autors o autores.

Als efectes que aquí es contemplen, els participants al concurs es comprometen a signar els acords que siguin necessaris per fer efectiva la cessió estipulada.

11a.-PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa complementària, Sant Pol DOC l'informa que les dades personals facilitades amb la seva sol·licitud, inclosa l'adreça de correu electrònic, seran incorporades per el seu tractament amb la finalitat de realitzar les accions necessàries per al desenvolupament del concurs, la comprovació que els concursants compleixen amb els requisits establerts en aquestes bases per concursar i el poder contactar amb vostè en el cas de ser una de les persones premiades de conformitat amb les bases de el present concurs.

Un cop complert aquest propòsit, les dades personals (nom complet i correu electrònic) s'incorporaran a un fitxer per a incorporar a la base de dades de Sant Pol DOC i enviar informació en noves convocatòries de festival. La normativa de protecció de dades permet que els participants puguin exercir davant el responsable del tractament els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió ( "dret a l'oblit"), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades dirigint un escrit: info@santpoldoc.com

12a.-ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases i del veredicte del jurat del concurs.

error: Aquest contingut està protegit !!!
Aquest lloc web fa servir cookies per millorar la teva experiència. Assumirem que acceptes la política si segueixes usant aquest lloc.    Més informació
Privacitat